Similar

TUBO TISA TAR 3M X 150MM

Clave
Descripción
Unidad
Precio
07 G195
TUBO TISA TAR 3M X 150MM
TUBO
2,683.60
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 3 M. TAR
PZA
3,029.29
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 3 M. TAR
PZA
2,050.49
07 G194
TUBO TISA TAR 3M X 200MM
TUBO
4,137.52
07 G207
TUBO TISA TAR 1.5M X 150MM
TUBO
1,333.17
07 G205
TUBO TISA TAR 1.5M X 50MM
TUBO
475.61
07 G193
TUBO TISA TAR 3M X 250MM
TUBO
6,912.83
07 G206
TUBO TISA TAR 1.5M X 100MM
TUBO
954.50
07 G196
TUBO TISA TAR 3M X 100MM
TUBO
1,809.43
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 1.52 M. TAR
PZA
1,533.51
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 1.52 M. TAR
PZA
923.87
TUBO FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") 1.52 M. TAR
PZA
494.95
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 3 M. TAR
PZA
1,803.83
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 3 M. TAR
PZA
0.00
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 1.52 M. TAR
PZA
0.00
TUBO FIERRO FUNDIDO 200 mm (8") 3 M. TAR
PZA
4,780.69
TUBO FIERRO FUNDIDO 200 mm (8") 1 CAMPANA 1.52 M.
PZA
2,890.91
TUBO FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") 1 CAMPANA 1.52 M.
PZA
711.19
TUBO FIERRO FUNDIDO 250 mm (10") 1 CAMPANA 3 M.
PZA
8,198.08
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 1 CAMPANA 3 M.
PZA
2,918.57