Similar

TUBO TISA TAR 1.5M X 100MM

Clave
Descripción
Unidad
Precio
07 G206
TUBO TISA TAR 1.5M X 100MM
TUBO
1,049.95
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 1.52 M. TAR
PZA
987.22
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 1.52 M. TAR
PZA
0.00
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 3 M. TAR
PZA
2,162.85
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 1.52 M. TAR
PZA
1,638.66
TUBO FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") 1.52 M. TAR
PZA
528.88
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 3 M. TAR
PZA
3,237.00
07 G195
TUBO TISA TAR 3M X 150MM
TUBO
2,951.96
07 G193
TUBO TISA TAR 3M X 250MM
TUBO
7,604.11
07 G196
TUBO TISA TAR 3M X 100MM
TUBO
1,990.38
07 G194
TUBO TISA TAR 3M X 200MM
TUBO
4,551.27
07 G207
TUBO TISA TAR 1.5M X 150MM
TUBO
1,466.49
07 G205
TUBO TISA TAR 1.5M X 50MM
TUBO
523.17
TUBO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") 3 M. TAR
PZA
2,050.49
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 3 M. TAR
PZA
0.00
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 1.52 M. TAR
PZA
0.00
TUBO FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") 1 CAMPANA 1.52 M.
PZA
759.96
TUBO FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") 1 CAMPANA 1.52 M.
PZA
2,144.31
TUBO FIERRO FUNDIDO 200 mm (8") 1 CAMPANA 3 M.
PZA
6,359.79
TUBO FIERRO FUNDIDO 250 mm (10") 1 CAMPANA 1.52 M.
PZA
4,703.08