Similar

YEE FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") TAR

Clave
Descripción
Unidad
Precio
YEE FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") TAR
PZA
463.53
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 150X100 mm TAR
PZA
1,308.08
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 51 mm (2") TAR
PZA
262.01
YEE FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") TAR
PZA
1,038.46
YEE FIERRO FUNDIDO 250 mm (10") TAR
PZA
4,588.56
07 G279
YEE TISA TAR 100MM
PIEZA
554.42
YEE FIERRO FUNDIDO 150X100 mm TAR
PZA
802.12
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 100X51 mm TAR
PZA
540.71
YEE FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") TAR
PZA
196.31
YEE FIERRO FUNDIDO 100X51 mm TAR
PZA
301.05
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 100 mm (4") TAR
PZA
948.33
REDUCCION FIERRO FUNDIDO 250X150 mm
PZA
1,098.49
TAPON REGISTRO FIERRO FUNDIDO TAPA BRONCE 150 mm (6") TAR
PZA
43,470.49
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 200X150 mm
PZA
3,516.70
TRAMPA FIERRO FUNDIDO P 100 mm (4")
PZA
984.21
CRUZ FIERRO FUNDIDO 100X51 mm
PZA
553.14
CASQUILLO FIERRO FUNDIDO 100 mm (4")
PZA
104.36
YEE FIERRO FUNDIDO 250X100 mm
PZA
2,463.25
YEE FIERRO FUNDIDO 100 mm (4")
PZA
793.07