Similar

YEE FIERRO FUNDIDO 150X100 mm TAR

Clave
Descripción
Unidad
Precio
YEE FIERRO FUNDIDO 150X100 mm TAR
PZA
802.12
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 150X100 mm TAR
PZA
1,308.08
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 51 mm (2") TAR
PZA
262.01
YEE FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") TAR
PZA
1,038.46
YEE FIERRO FUNDIDO 250 mm (10") TAR
PZA
4,588.56
07 G287
YEE TISA TAR 150-100MM
PIEZA
1,084.71
YEE FIERRO FUNDIDO 100 mm (4") TAR
PZA
463.53
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 100X51 mm TAR
PZA
540.71
YEE FIERRO FUNDIDO 51 mm (2") TAR
PZA
196.31
YEE FIERRO FUNDIDO 100X51 mm TAR
PZA
301.05
YEE FIERRO FUNDIDO DOBLE 100 mm (4") TAR
PZA
948.33
TAPON REGISTRO FIERRO FUNDIDO TAPA BRONCE 100 mm (4") TAR
PZA
17,407.54
TEE FIERRO FUNDIDO 150 mm (6") TAR
PZA
975.86
REDUCCION FIERRO FUNDIDO 250X100 mm
PZA
1,025.72
DESVIO FIERRO FUNDIDO 100X150 mm
PZA
687.81
CODO FIERRO FUNDIDO 90 GRADOS 100 mm (4")
PZA
658.01
CRUZ FIERRO FUNDIDO 100 mm (4")
PZA
702.27
YEE FIERRO FUNDIDO 51 mm (2")
PZA
318.53
TRAMPA FIERRO FUNDIDO P 51 mm (2")
PZA
279.16